Dodacie a platobné podmienky

. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti BRAKON , so sídlom v Prešove zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave oddiel oddiel B, vložka 2706 (ďalej len “predávajúci”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len “kúpna zmluva”) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len “kupujúci”) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.canis.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len “webové rozhranie obchodu”).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.brakon.sk (ďalej len “webová stránka”) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len “užívateľský účet”). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.


3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– Objednávanom tovaru (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

– Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

– Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako “objednávka”).

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “potvrdiť objednávku”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

– V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese pobočky:
– V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;


4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (článok 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, o dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa, o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal, o dodaní novín, periodík alebo časopisov.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1820 ods 1 písm. f) Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je povinný kupujúci o odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Je možné použiť pripojený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však kupujúceho povinností. Na webovej stránke predávajúceho je možné tiež elektronicky vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy. Využije Ak kupujúci tejto možnosti, obratom mu predávajúci zašle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho z.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Iným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu peňažné prostriedky len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar odoslal.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 
6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 1914 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

  V prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy môže kupujúci požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak sa vada týka len určitej súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu tejto súčasti. Ak nie je možné vec vymeniť a ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Podstatným porušením kúpnej zmluvy je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedel alebo mal vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala; v ostatných prípadoch sa má za to, že porušenie podstatnej nie je.

  V prípade, že by bol postup podľa predchádzajúceho odseku – tj výmena veci – neúmerný, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má namiesto výmeny predávajúci právo na bezplatné odstránenie vady.

V prípade, že kupujúci nemôže vec používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád, má právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti, alebo od zmluvy odstúpiť.

  V prípade, že kupujúci neuplatní právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, opravu veci, alebo neodstúpi od zmluvy, môže pri vzniku práva z vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny má aj v prípade, že predávajúci nemôže dodať novú vec, vymeniť súčasť veci, vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy robilo kupujúcemu značné problémy; to platí za predpokladu, že kupujúci neuplatnil právo, ktoré by bolo s týmto postupom v rozpore.

  Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

7.3. V prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy má kupujúci právo na opravu veci, alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

  Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

7.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

  Neoznámil Ak kupujúci predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, stráca práva z vád. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Predávajúci môže prípadne poskytnúť kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť.

Práva z vád spočívajúcu v odstúpení od zmluvy alebo dodanie novej veci sa kupujúci nemôže domáhať, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal, ibaže

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) použil Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) predal ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo ak sa tak len čiastočne, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Práva z vád sa nemôže kupujúci domáhať, ak vada vznikla po odovzdaní tovaru, v prípade, že sa vada prejaví do šiestich mesiacov od odovzdania tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný už pri odovzdaní. Na predávajúcim je potom, aby doložil, že tovar chybný nebolo.

Práva z vád sa kupujúci nemôže domáhať, ak vada vznikla nevhodným používaním tovaru, nešetrným zaobchádzaním alebo násilným mechanickým poškodením tovaru, nedodržaním pokynov stanovených výrobcom, distribútorom, neodborným zaobchádzaním, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.

Práva z vád sa kupujúci taktiež nemôže domáhať na veci predávané za nižšiu cenu ohľadom vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, a v prípade opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

  Kupujúci nemá práva z vadného plnenia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu.

7.5. Pri uplatnení reklamácie musí kupujúci doložiť k reklamovanému tovaru najmä originál alebo kópiu vydaného predajného dokladu. Ak nepodá kupujúci v okamihu reklamácie predajný doklad, je povinný preukázať bez svoje právo k reklamovanej veci, rovnako ako skutočnosť, že reklamovaný tovar bol zakúpený u predávajúceho a dobu, kedy k zakúpení tovaru, prípadne jeho prevzatiu došlo.

  Kupujúci je pri reklamácii povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo z vady si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.6 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

  O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Opravený alebo vymenený tovar bude pripravený k osobnému vyzdvihnutiu najneskôr 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie v mieste jej uplatnenia, ak nebude medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté inak.

  Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať, ak sa nedohodnú inak. Ďalej predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

  Skladné a náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou: Pri nevyzdvihnutia reklamácie do 30 dní po termíne ukončenia opravy alebo pri nevyzdvihnutia tovaru v prípade neoprávnenej reklamácie, môže byť kupujúcemu účtované skladné vo výške 25, – Sk bez DPH za každý začatý kalendárny deň. Predajca je oprávnený tovar nevydať, kým nebude uhradená celá suma za opravu, prípadne skladné. V prípade, že táto suma prevýši aktuálnu predajnú cenu tovaru je predajca oprávnený tovar predať a vzniknuté náklady takto pokryť.

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho zariadení podľa článku 4.1.

  8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci poskytne kupujúcemu v textovej podobe okrem znenia zmluvy aj znenie obchodných podmienok doručením v správe s potvrdením objednávky.

8.3. V prípade nespokojnosti s poskytovanými službami a zachovaním práv kupujúceho, smeruje kupujúci všetky sťažnosti na adrese jeho prevádzok podľa 4.1. Sťažnosť bude predávajúcim starostlivo vybavená, o spôsobe riešenia a prijatých opatreniach bude kupujúci informovaný do 14 dní od prijatia sťažnosti. Dohľad nad ochranou spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia a príslušný živnostenský úrad podľa konkrétnej prevádzkarne, na ktoré sa môže kupujúci obrátiť v prípade podozrenia z porušenia práva na ochranu spotrebiteľa. V prípade predaja výrobkov, ktoré sú upravené zákonom o ochrane verejného zdravia, sa môže kupujúci obrátiť so sťažnosťou na krajskú hygienickú stanicu, v prípade predaja tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva alebo zákaz predaja tovaru humanitárneho určenia na colný úrad. “

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.5. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

  požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10. DORUČOVANIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

10.2. Správa je doručená:

 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Prešove 17.7.2014

 Ceny v našom internetovom obchode a kamennom obchode sa možu lišit.

BRAKON – Ing. Branislav Kovaľ